Regulamin

Ogólne warunki handlowe (OWH)

1. Zakres Ogólnych Warunków Handlowych

Te  ogólne warunki  handlowe (" zwane także OWH") mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych przez sklep internetowy www.bikeonlineshop.pl niceshops GmbH między klientami, którzy są także konsumentami.

Konsumentem jest każda osoba , która zawarła  transakcją w określonym celu , który nie może  być przypisany jej komercyjnej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. Potwierdzenie uznania warunków OWH

Klient akceptuje niniejszy regulamin  OWH i zgadza się z nim w momencie  złożenia zamówienia. 

3. Klauzula ochronna

Włączenie  innych ogólnych warunków handlowych lub  warunków zawarcia umowy podanych przez klienta , które nie są zgodne z podanymi przez warunkami OWH , nie jest możliwe. za wyjątkiem wyraźnego uznania przez niceshops GmbH.

4. Zawarcie umowy

1. Strona internetowa {company _name }na stronie www.bikeonlineshop.pl
Prezentacja produktów na stronie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym. To jest zaproszenie dla klienta, aby złożył ofertę. Ofertę w sensie prawnym, podaje klient poprzez dokonanie zamówienia.Potwierdzenie zamówienia odbywa się razem  z przyjęciem zlecenia natychmiast po  wysłaniu za pośrednictwem automatycznej e-mail. Z tą e-mail dochodzi do zawarcia umowy kupna. i sprzedaży. 

 2. Proces zamówienia
W przeglądzie zakresu sklepu internetowego www.bikeonlineshop.pl, może klient te przez niego życzone produkt(y)  wybierać poprzez naciśnięcie przycisku " daj do koszyka". Wybrane produkty zostają, podczas wizyty klienta na stronie internetowej www.bikeonlineshop.pl  zalogowane w  koszyku towarów.  Poprzez przyciśnięcie przycisku  " pójść do kasy", jest dalej prowadzony proces zamówienia, obok podanych do koszyka produktów.. Następnie proszony jest klient o zalogowanie  w sklepie internetowym, jeśli już posiada w nim konto  lub  o nową  rejestrację . Następnie wybiera klient życzone miejsce dostawy produktów , rodzaj dokonania opłaty i podaje konieczne dla przeprowadzenia  płatności, dane. W przypadku wyboru formy eksternej opłaty jak np. PayPal, zostaje klient dalej przekierunkowany  na zewnętrzną stronę internetową  odpowiedniego dostawcy tych usług płatniczych. Przed  złożeniem zamówienia, zostają  ,istotne dla zamówienia dane, w tzw " posumowaniu zamówienia"  zestawione. Klient ma prawo sprawdzić podane zamówienie  i ewenetualnie dokonać poprawek , zanim, poprzez naciśnięcie przycisku - "wysłać & opłacić"  do niceshops GmbH,zakończy zamówienie. Poprzez użycie przycisku "wysłać & opłacić"  podaje klient zobowiązującą ofertę odnośnie zamówionych produktów.  .

 3. Potwierdzenie zamówienia
niceshops GmbH wysyła po dojściu zamówienia jego potwierdzenie z e-mail  na podany przez klienta adres internetowy, w którym potwierdza  otrzymanie zamówienia i odtwarza jego zawartość ( tzw." potwierdzenie zamówienia") . Potwierdzenie zamówienia nie oznacza potwierdzenia oferty kupna przez klienta  poprzez niceshops GmbH. Jeśli niceshops GmbH odrzuca umowę, zostaje klient natychmiast o tym poinformowany  w formie e-mail.

5. Przechowywanie umowy

Umowa, czyli informacje dostarczone przez klienta odnośnie  zamówienia zostaje przechowywana przez  niceshops GmbH i może być uwidoczniona kleintowi pod "Moje konto" à "Moje zamówienia" .Niezależnie wysyła niceshops GmbH potwierdzenie zamówienia i niniejsze warunki  handlowe na adres e-mail podany przez klienta.

6. Anulowanie / Prawo do odstąpienia z umowy
Klient ma prawo do zwrotu  zamówionych produktów, bez podania  przyczyn w ciągu 14 dni , poprzez zwrot na adres firmy.

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

Następujące warunki  odstąpienia od umowy odnoszą się tylko dla paczek wysyłanych pocztą.

Prawo wycofania umowy  odnośnie produktów wysyłanych jako paczki

Jako konsument masz prawo do odwołania  umowy w terminie czternastu dni bez podawania przyczyny . Okres wycofania z umowy  wynosi 14 dni od dnia , kiedy Ty lub podana przez Ciebie osoba trzecia , która nie jest  przewoźnikiem, przyjęła do posiadania zamówione produkty.  lub je posiada. 

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy skontaktować się z nami

niceshops GmbH
box 21
test 21
22122 - test
PL

E-mail: {} shop_email
Faks: {} company_fax

z pomocą jednoznacznego pisma  ( np.  wysłany przez pocztę list , telefaks lub e-mail)  proszę nas poinformować o decyzji odstąpienia od umowy.

Można również skorzystać  z nasz ego wzoru  formularza odstąpienia  co  jednak nie jest obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu rezygnacji, wystarczy, że wyślesz swoją decyzję  o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwrócimy wszystkie płatności, które od Ciebie otrzymaliśmy, razem z kosztami dostawy ( za wyjątkiem  dodatkowych kosztów , które powstały na skutek  innego rodzaju dostawy aniżeli przez nas oferowana ), w ciągu następnych 14 dni  od dnia  otrzymania Twojej decyzji o odstąpieniu do umowy. Dla dokonania tego zwrotu  korzystamy  z tych samych  sposobów płatności , jakie  były  użyte przez klienta w czasie pierwszej tranzakcji  i były wyraźnie z nim uzgodnione. My posiadamy prawo  odmowy zwrotu płatności , aż do momentu otrzymania zwróconego towaru lub  uzyskania potwierdzenia  dokonanego zwrotu , zależnie ,który termin jest wcześniejszym. 

Klient jest zobowiązany do  niezwłocznego zwrotu , najpóźniej w ciągu 14 dni  od dnia poinformowania o  anulowaniu umowy.

niceshops GmbH
box 21
test 21
22122 - test
PL

Ten termin powinien być zachowany , jeśli wysłka odbywa sią w ciągu udostępnionego terminu czternastodniowego . Klient ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru. 

Umowy  odnośnie towarów, które nie są  prefabrykowane i dla których wykonania konieczna jest ostateczna decyzja klienta  lub które odpowiadają prywatnym życzeniom klienta  nie podlegają   prawu wycofania  się z umowy.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów , kliknij tutaj .

Prawo do anulowania nie stosuje się do umów:

  1. Umowy na dostawę towarów, które nie są prefabrykowane i produkcji towaów które wymagają indywidualnej decyzji  klienta lub odpowiadają prywatnym życzeniom konsumenta.
  2. Umowy na dostawę towarów, które  mogą sią szybko psuć  lub ich data ważności została przekroczona.
  3. Umowy na dostawę towarów, które nie nadają się do ponownego użycia do względów zdrowotnych lub higienicznych, zostały otwarte  lub użyte. 
  4. Umowy na dostawę towarów, które po ich dostawie zostały wymieszane z innymi  towarami i ich rozdzielenie nie jest możliwe. 
  5. Umowy na dostawę napojów alkoholowych, których cena  została ustalona przy zawarciu umowy  , ale które mogą zostać dostarczone dopiero 30 dni po zawarciu umowy  i których cena podlega zmianom rynkowym  na które nie ma  przedsiębiorca żadnego wpływu.
  6. Umowy na dostawę nagrań audio lub video lub oprogramowania komputerowego, w szczelnie zamkniętym opakowaniu, jeśli pieczęć została usunięta po dostawie.
  7. Umowy na dostawę gazet, periodyków i czasopism z wyjątkiem umów o prenumeracie.

Kliknij tutaj , aby pobrać próbkę  formularza rezygnacji .

Koniec pouczenia o odwołaniu.

7. Ceny

1. Wszystkie ceny są całkowite; one obejmują  koszt opakowania i podatek od sprzedaży (VAT).

 2. Pomyłki w cenach są możliwe . Jest prawidłowa cena wyższa , zostaje klient o tym poinformowany . Umowa jest tylko możliwa , jeśli klient kupuje towar  o prawidłowej cenie. Jest podana cena niższa  niż prawidłowa , zostaje klientowi podana ta cena.

8. Koszty zwrotu

1. Dodatkowo do podanych cen produktów dochodzą ceny za dostawą . Odnośnie ich wysokości  można poinformować sią w opisie produktów.

Odpowiedni podatk (VAT) jest zawarty w kosztach przesyłki.

2. W przypadku płatnością przy dostawie zostają policzone  dodatkowe koszty . One nie są zawarte w rachunku klienta , ale zostają pobrane przez dostawcę.

9. Zasady dostawy

1. Jeżeli nie  ma innej umowy , zostaje towar dostarczony na adres podany przez klienta. My dostarczamy także na stacje paczek.

2. Szacowany czas dostawy  jest podany w koszyku . Pry opłatach z góry  zaczyna się czas dostawy jeden dzień po dojściu dokonanej opłaty na nasze konto bankowe  niceshops GmbH. W przypadku płatności gotówką lub fakturą  zaczyna się termin dostawy jeden dzień po dniu zawarcia umowy . W innych przypadkach zaczyna się czas dostawy jeden dzień po dotarciu zamówienia. ,

3. W przypadku  uszkodzenia towaru podczas transportu  jest klient zobowiązany do złożenia  meldunku  w firmie dostawczej , aby  możliwe było wniesienie roszczeń.

4. niceshops GmbH nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku  problemów z dostawą  odnośnie dostawcy lub producenta. Jest dostawa jest  niemożliwa  w uzgodnionym terminie dostawy , który  nie zostaje przekroczony przez  niceshops GmbH,  może {company_name. { odstąpić całkowicie lub częściowo od zawartej umowy. . {company-name } powiadomi klienta o tym. Wszelkie odszkodowania są w tym przypadku wykluczone. Odnośnie ograniczeń przewozowych otrzyma klient  na początku procesu zamówienia odpowiednie informacje. 

10. Termin płatności i prawo własności

1. Cena zakupu j jest do opłacenia  najpóźniej po dostawie towaru.

2. Dostarczony towar pozostaje własnością niceshops GmbH. aż do dokonania pełnej opłaty.

11. Warunki płatności

1.  niceshops GmbH. akceptuje następujące formy płatności: Płatność z góry, obciążenie rachunkeim, , PayPal, karta kredytowa (Visa, MasterCard, American Express i Diners) i natychmiastowy przekaz.  Płatność faktury jest możliwe od 3 zamówienia.

2. W  płatności z góry  przakzuje klient  wartość rachunku w ciągu 7 dni  od dnia zawarcia umowy  na nasze konto  niceshops GmbH. (dane bankowe  są zawarte w potwierdzeniu zamówienia i w impressum). Wysyłka jest  możliwa dopiero po otrzymaniu zapłaty.

3. W przypadku płatności za pomocą  obciążenia zostaje niceshops GmbH. upoważniona przez klienta , do obciążenia jego konta bankowego ceną zamówionych produktów. Klient jest zobowiązany do zapewnienia pokrycia konta bankowego.  Zmiany w  danych bankowych  muszął być natychmiast podane do wiadomości niceshops GmbH.. niceshops GmbH. ma prawo obciążenia klientam kosztami wynikającymi z nie zachowania  tych zobowiązań.

4. W przypadku płatności gotówką, klient płaci  cenę dostawcy . Wysokość dodatkowych  opłat jest zależna  od kraju docelowego . Na końcu procesu zamówienia zostaje klient poinformowany o wysokości tych opłat.

5. W przypadku płatności kartą kredytową, Twoja karta kredytowa zostanie obciążona dopiero po sfinalizowaniu zakupu.

6. Paypal - płacisz kwotę faktury poprzez dostawcę inzternetowego PayPal . Ty musisz tam być zarejestrowanym . Po legalizacji danych  zostaje potwierdzona płatność. . Dalsze infomacje otrzymasz w trakcie procesu zamówienia.

7. Od 3.  zamówienia możliwa jest płatność fakturą .

8. Natychmiastowy przekaz Twoje konto zostaje natychmiast obciążone wysokością ceny towaru po zakożczeniu procesu zamówienia.

9.Obowiązujące są prawne przepisy odnośnie  zwłok opłaty . Dodatkowe koszty zostają policzone od drugiego upomnienia.

12. Gwarancja

1. O ile nie określono inaczej, obowiązują ogólne przepisy ustawowe.

2. Gwarancja  nie obejmuje zmian wywołanych przez konsumenta. To odnosi się do nieprawidłowego traktowania towaru  z jego uszkodzeniem , nieprawidłową obsługą  lub własnymi próbkami reperatury.

3. W przypadku dostawy towarów używanych, gwarancja wygasa w ciągu jednego roku.

4. Skrócony czas gwarancji  nie obowiązuje odszkodowania dla klienta w przypadku   naruszenia życia, ciała, zdrowia, i dla innych.

Odszkodowania, odnoszące sią do rażącego zaniedbania obowiązków  ze strony  niceshops GmbH. lub umyślnego  zaniedbania  obowiązków przez prawnego przedstawiciela lub pełnomocnika niceshops GmbH.. Skrócony czas gwarancji nie odnosi sią  do roszczeń o odszkodowanie z powodu zaniedbania lub umyślnego naruszenia umowy. Istotne zobowiązania umowne są obowiązki, które umożliwiają prawidłowe spelnienie umowy  i  na których utrzymaniu  polega klient. 

5. Jeśli dostarczone przedmioty wykazują błędy produkcji lub materiału ( także uszkodzenia podczas transportu), prosimy osobę zamawiającą je od razu  wskazać.

6. Jeżeli istnieje gwarancja producenta, ma klient prawo złożyć roszczenia bezpośrednio u producenta. Odpowiedzialność  niceshops GmbH. jest  z gwarancji wykluczona. 

13. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Roszczenia  klienta odnośnie niceshops GmbH. są wykluczone , jeśli niceshops GmbH. nie ponosi winy odnośnie  umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

2. To nie ma wpływu na odpowiedzialność za szkody wynikłe z uszkodzenia życia, ciała i zdrowia,, przy zaniedbaniu podstawowych  obowiązków partnerskich , umyślnego naruszenia umowy  lub  zaniedbania odnośnie  mocy ustawy o odpowiedzialności za produkt  lub zaniedbania zamówienia lub naruszenia obowiązków lub przy czynach .Obowiązującymi obowiązkami są te , które umożliwiają prawidłowe przeprowadzenie umowy i na których może klient polegać.

14. Prawo do zatrzymania produktu lub potrącenia

1. Klient nie jest uprawniony do zaliczenia odnośnie roszczeń,  chyba że przeciw-roszczenia klienta mają podstawę prawną . Klient ma prawo do zaliczenia roszczeń , jeśli jego roszczenia  wynikają z zawartej umowy.

2. Klient może zatrzymać towar tylko  w przypadku gdy jego roszczenia oparte są na tej samej umowie.

15. Ochrona danych

Przepisy o ochronie danych znajdują się w oświadczeniu o zachowaniu danych .

16. Zmiany w Ogólnych warunkach handlowych / prawo do zmian

My mamy prawo do zmiany tych warunków w sposób jednostronny, w zakresie niezbędnym do wyeliminowania zaburzeń  lub dopasowania koniecznych zmian  odnośnie sytuacji prawnej lub technicznej . O dokonanych zmianach zostaje klient poinformowany  z e-mail wysłaną na ostatni, nam znaany adres internetowy klienta. Te zmiany są częścią zawartej umowy , jeśli klient nie złoży pisemnie, w ciągu następnych 6 tygodni oświadczenia o nie akceptancji dokonanych zmian.

 17. Klauzura rozdzielności

Jeżeli  przepisy OWH mają nie być obowiązującymi , nie dotyczy to  ważności pozostałych postanowień.

18. Język umowy
Obowiązującym jązykiem podczas zawarcia umowy jest jązyk niemiecki.

Na podstawie wzorów od Zanthier & SCHULZ