Regulamin

Ogólne warunki handlowe (OWH)

Zakres ogólnych warunków handlowych

niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Mail: polska@bikeonlineshop.net (zwany dalej „Wykonawcą” lub „niceshops GmbH”) specjalizuje się w projektowaniu sklepów internetowych i przetwarzaniu logistycznym w obszarze e-commerce w różnych segmentach produktowych.

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „OWH”) dotyczą handlu za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie: www.bikeonlineshop.pl.

Klientami są zazwyczaj konsumenci w rozumieniu § 1 ust. 1 z 2 i § 1 ust. 3 ustawy o ochronie konsumentów (KSchG), ale także przedsiębiorcy w rozumieniu § ust. 1 ust. 1 z 1 ustawy o ochronie konsumentów (KSchG).

W celu lepszej czytelności nie wprowadza się żadnego zróżnicowania ze względu na płeć. Dzieje się to bez zamiaru dyskryminacji. Wszystkie płcie są adresowane jednakowo.

Akceptacja warunków OWH

Klient przyjmuje do wiadomości niniejsze warunki i deklaruję zgodę na nie poprzez akceptację OWH.

Wszystkie relacje biznesowe między wykonawcą a klientem podlegają niniejszym warunkom w wersji obowiązującej w momencie zawarcia transakcji. Niniejsze warunki zastępują wszelkie ogólne warunki klienta.

Klauzula ochronna

Włączenie innych ogólnych warunków handlowych lub warunków zawarcia umowy podanych przez klienta, które nie są zgodne z niniejszymi warunkami OWH, nie jest możliwe, chyba że zostały wyraźnie uznane przez niceshops GmbH.

Zawarcie umowy

Klikając przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, klient składa wiążącą ofertę zawarcia umowy z wykonawcą. Wykonawca nie jest zobowiązany do przyjęcia tej oferty. Przed ostatecznym złożeniem zamówienia klient ma możliwość sprawdzenia go pod kątem ewentualnych błędów i w razie potrzeby skorygowania.

Wykonawca potwierdza otrzymanie oferty klientowi pocztą elektroniczną na podany przez klienta adres („potwierdzenie zamówienia”). Ta wiadomość e-mail nie oznacza przyjęcia oferty przez wykonawcę. Wykonawca może przyjąć ofertę poprzez potwierdzenie zakupu oferty w kolejnym e-mailu („potwierdzenie zlecenia”) lub poprzez wysłanie zamówionego towaru. Klient jest związany swoim zapytaniem przez trzy dni.

Aby móc otrzymywać usługi i towary drogą elektroniczną od wykonawcy, klienci mogą być zmuszeni zarejestrować się w sklepie internetowym. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i pełnych informacji oraz do ciągłego aktualizowania swoich danych. Musi traktować swoje dane poufnie i chronić je przed nieuprawnionym dostępem. Jeśli klient podejrzewa nadużycia ze strony osób trzecich, musi niezwłocznie poinformować o tym wykonawcę.

Klient musi powstrzymać się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić lub pogorszyć dostępność techniczną sklepu internetowego (włączając cyberataki). Wymienione zachowania będą ścigane zgodnie z prawem.

Przechowywanie tekstu umowy

Tekst umowy, czyli informacje dostarczone przez klienta odnośnie zamówienia, jest przechowywany przez niceshops GmbH, a klient ma do niego wgląd w zakładce „Moje konto”, a następnie „Moje zamówienia”. Niezależnie od tego niceshops GmbH wysyła potwierdzenie zamówienia i niniejsze warunki handlowe na adres e-mail podany przez klienta.

Prawo do odstąpienia od umowy

To prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko konsumentom.

Klient może bez podania przyczyn w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej w drodze sprzedaży na odległość. Informacje na temat zwrotów znajdziesz tutaj.
Ponadto po tym okresie zapewniamy przedłużone prawo do odstąpienia od umowy o 16 dni. Łącznie klient otrzymuje zatem 30 dni na odstąpienie od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy

Klient jako konsument ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Ustawowy termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od dnia, w którym klient lub osoba trzecia wskazana przez klienta, niebędąca przewoźnikiem, weszła w posiadanie towaru. Ponadto wykonawca przyznaje przedłużone prawo do odstąpienia od umowy o 16 dni. Klient ma zatem 30 dni na odstąpienie od umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, klient musi poinformować wykonawcę o swojej decyzji o odstąpieniu za pomocą wyraźnego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Klient może w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to absolutnie konieczne. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby klient wysłał powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia nie dotyczy następujących umów:

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku sprzedaży na odległość lub umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa na

 • usługi, jeżeli przedsiębiorca - na wyraźne żądanie konsumenta zgodnie z § 10 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym) i potwierdzenie przez konsumenta jego wiedzy o utracie prawa odstąpienia od umowy w przypadku całkowitego wykonania umowy - gdy rozpoczęto świadczenie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG i usługa została wykonana w całości,
 • towary lub usługi, których cena zależy od wahań na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy,
 • towary wyprodukowane według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb,
 • towary, które mogą się szybko zepsuć lub których termin przydatności do użycia zostałby szybko przekroczony,
 • towary dostarczane zapieczętowane i nienadające się do zwrotu ze względów higienicznych lub zdrowotnych, pod warunkiem, że plomba została po dostarczeniu usunięta,
 • towary, które ze względu na swój charakter zostały po dostarczeniu zmieszane z innymi towarami,
 • napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostarczenie nie może nastąpić wcześniej niż 30 dni po zawarciu umowy i których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu,
 • nagrania dźwiękowe lub wideo albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, pod warunkiem, że pieczęć została po dostarczeniu usunięta,
 • książki, gazety, czasopisma, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
 • towary, które zostały celowo lub nieumyślnie uszkodzone w wyniku niewłaściwego użytkowania. W przypadku uszkodzeń transportowych prosimy o natychmiastowy kontakt.
 • urządzenia techniczne objęte są gwarancją producenta. Zwrot jest czasami przetwarzany bezpośrednio u producenta.
 • produkty, które zostaną zwrócone z powodu reakcji alergicznej lub nietolerancji, zostaną przyjęte tylko wtedy, gdy alergen nie był wskazany w opisie produktu.
 • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na fizycznym nośniku danych, jeżeli przedsiębiorca - za wyraźną zgodą konsumenta, połączoną z jego wiedzą o utracie prawa odstąpienia od umowy w razie wcześniejszego rozpoczęcia wykonywania umowy, a po dostarczeniu kopii lub potwierdzenia zgodnie z § 5 ust.2 lub § 7 ust.3 FAGG - rozpoczął dostawę przed upływem terminu odstąpienia od umowy zgodnie z § 11 FAGG (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz - austriacka Ustawa o transporcie dalekobieżnym i zagranicznym).
 • Ponadto konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o wykonanie pilnej naprawy lub konserwacji, w przypadku której przedsiębiorca wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu wykonania tych prac. Jeżeli przedsiębiorca podczas takiej wizyty świadczy dodatkowe usługi, których konsument wyraźnie nie żądał, lub dostarcza rzeczy, które nie są koniecznie potrzebne jako części zamienne do konserwacji lub naprawy, konsument ma prawo odstąpienia od tych dodatkowych usług lub rzeczy.
 • rośliny. Jeśli otrzymałeś uszkodzone rośliny, prosimy o zrobienie zdjęć natychmiast po ich otrzymaniu i przesłanie zdjęć do nas. W takim przypadku istnieje możliwość zwrotu towaru.

Konsekwencje odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy przez klienta, wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszystkich płatności otrzymanych od klienta, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że klient korzysta z innego rodzaju dostawy niż oferowany przez wykonawcę). Płatność zostanie zwrócona niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia, w którym powiadomienie o odstąpieniu od umowy wpłynęło do wykonawcy. Wykonawca korzysta z tego samego sposobu płatności, którego klient użył w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z klientem inny sposób zwrotu płatności. W żadnym wypadku klient nie zostanie obciążony opłatą za zwrot środków. Wykonawca może odmówić zwrotu pieniędzy, dopóki nie otrzyma zwrotu towaru lub klient nie przedstawi dowodu, że towar został odesłany (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

Jeżeli utrata wartości towaru wynika z faktu, że towar był użyty w większym zakresie niż tylko do sprawdzenia jakości, odpowiedzialność za tę utratę wartości ponosi klient.

Klient musi dostarczyć towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował wykonawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy na adres:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 Paldau
E-mail: polska@bikeonlineshop.net
(+43) 720 710740 9000

Termin jest zachowany, jeśli klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Zwroty z następujących krajów są bezpłatne:

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Estonia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwecja, Słowenia, Słowacja

Zwroty z Włoch, Szwajcarii i pozostałych krajów niewymienionych powyżej muszą być opłacone samodzielnie.

Odbywa się to ze względów ekonomicznych, prawnych i logistycznych oraz bez zamiaru dyskryminacji.

Szczegółowe informacje na temat zwrotów można znaleźć tutaj: https://www.bikeonlineshop.pl/info/zwroty

Koniec paragrafu o prawie odstąpienia od umowy

Ceny

Wszystkie ceny produktów są cenami całkowitymi; zawierają ustawowy podatek od sprzedaży (podatek od wartości i usług).

W wyjątkowych sytuacjach podatek od sprzedaży nie jest uwzględniony. Klienta obowiązują ceny podane w momencie składania zamówienia.

Płatność następuje przelewem na konto wskazane przez wykonawcę. To, czy płatność jest dokonywana co miesiąc (zobowiązanie długoterminowe), czy jednorazowo (zobowiązanie docelowe), zależy od umowy między wykonawcą a klientem.

Koszty dostawy

Do podanych cen produktów doliczane są koszty wysyłki. Od określonej wartości zamówienia koszty wysyłki nie są doliczane. Więcej informacji o wysokości kosztów wysyłki i wartości progowej dowiesz się przy ofertach produktów. Wykonawca ponownie informuje klienta o cenach, podatkach i kosztach wysyłki w podsumowaniu zamówienia przed realizacją zamówienia. Obowiązujący podatek od sprzedaży jest wliczony w koszty wysyłki.

W przypadku płatności za pobraniem należy również uiścić "opłatę za pobraniem", która widnieje na rachunku (opłata pobierana za usługę pobrania kosztów transakcji, a następnie przekazywana bezpośrednio do sprzedawcy).

Więcej informacji na temat płatności i wysyłki można znaleźć na stronie internetowej wykonawcy.

Warunki dostawy

O ile nie uzgodniono inaczej, dostawa zostanie zrealizowana na adres podany przez klienta. Dostarczamy również do punktów odbioru lub paczkomatów (jeśli dostępne).

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi (tylko wtedy) na konsumenta z chwilą objęcia towaru w posiadanie przez niego lub upoważnioną do odbioru osobę trzecią (nie będącą przewoźnikiem).

Przewidywany czas dostawy jest podany bezpośrednio w koszyku. W przypadku płatności z góry czas dostawy rozpoczyna się dzień po wpłynięciu kwoty na konto bankowe firmy niceshops GmbH. W przypadku płatności za pobraniem lub zakupu na rachunek (odroczony termin płatności) czas dostawy rozpoczyna się dzień po dniu zawarcia umowy. W pozostałych przypadkach czas dostawy rozpoczyna się dzień po złożeniu zamówienia.

niceshops GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku przeszkód w dostawie od dostawców lub producentów. Jeśli dostawa lub dotrzymanie uzgodnionego terminu dostawy stanie się niemożliwe z powodu okoliczności, za które niceshops GmbH nie ponosi odpowiedzialności, niceshops GmbH ma prawo odstąpić od umowy w całości lub w części. Firma niceshops GmbH niezwłocznie poinformuje o tym klienta. Roszczenia o odszkodowanie są wykluczone, jeśli nie można udowodnić, że firma niceshops GmbH ponosi za to winę. Klient zostanie poinformowany o istniejących ograniczeniach dostawy przed rozpoczęciem procesu składania zamówienia.

niceshops GmbH może wysłać klientowi „darmowy produkt” na zasadzie dobrowolności. Klient nie może rościć żadnych praw względem tego darmowego produktu. Darmowy produkt jest wysyłany pod warunkiem, że klient nie odstąpi od umowy. Jeśli umowa zostanie rozwiązana, klient jest zobowiązany również do zwrotu darmowego produktu do niceshops GmbH.

Termin płatności i prawo własności

Wykonawca może dochodzić roszczeń od momentu wystawienia rachunku, ale najwcześniej z chwilą dostarczenia towaru. Jeżeli wierzytelność nie zostanie opłacona w terminie czternastu dni, wykonawca zażąda 4% (w stosunku rocznym) ustawowych odsetek za zwłokę od terminu płatności. Jeśli klient jest przedsiębiorcą, wysokość odsetek za zwłokę jest zawarta w § 456 UGB (austriacki Kodeks Przedsiębiorców).

Wszystkie towary dostarczone przez wykonawcę pozostają własnością wykonawcy do momentu całkowitej zapłaty. Sprzedaż towaru przez klienta osobie trzeciej, zanim zostanie on w całości opłacony, wymaga uprzedniej zgody wykonawcy.

Jeśli klient nie przyjął towaru zgodnie z ustaleniami (zwłoka w odbiorze), wykonawca ma prawo do przechowania towaru, za co może zostać naliczona opłata 0,1% kwoty rachunku brutto za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy lub przekazanie towaru na koszt i ryzyko klienta do depozytu sądowego.

Warunki płatności

Firma niceshops GmbH akceptuje metody płatności wymienione w sklepie internetowym.

Rękojmia / Gwarancja

O ile nie określono inaczej, obowiązują ogólne przepisy o rękojmi/gwarancji.

Rękojmia nie obowiązuje, jeśli wady produktu zostały spowodowane przez klienta. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku nieprawidłowego zastosowania, nieprawidłowej obsługi lub nieautoryzowanych prób naprawy.

W przypadku dostarczenia towaru z oczywistymi uszkodzeniami transportowymi, klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tych defektów dostawcy oraz do niezwłocznego skontaktowania się z wykonawcą. Brak zgłoszenia reklamacji lub kontaktu z nami nie ma wpływu na ustawowe roszczenia konsumentów z tytułu rękojmi i służy jedynie wsparciu wykonawcy w dochodzeniu jego roszczeń wobec firmy, której zlecono dostawę towaru lub u ubezpieczyciela.

O ile istnieje gwarancja producenta, klient musi dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio u producenta. Firma niceshops GmbH nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gwarancji producenta.
Zobowiązania gwarancyjne firmy niceshops GmbH nie są ograniczone żadną gwarancją producenta. Jeżeli klient jest konsumentem, o gwarancji należy go poinformować pisemnie lub w inny, dostępny sposób (np. e-mailem).

Wykonawca nie gwarantuje, że zdjęcia opublikowane w sklepie internetowym są identyczne z faktycznie dostarczonym towarem.

Wyłączenie odpowiedzialności

Roszczenia odszkodowawcze klienta wobec firmy niceshops GmbH są niemożliwe, chyba że niceshops GmbH lub ich agenci działali umyślnie i z rażącym niedbalstwem.

Kwota odpowiedzialności jest ograniczona do wysokości przeciętnej szkody tego typu w momencie zawarcia umowy.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności wobec firm za utracone korzyści.

Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zagrożenia życia, ciała i zdrowia, zaniedbania lub celowego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, lub w zakresie obowiązkowej odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających ze stosunku umownego z powodu okoliczności, za które on sam lub osoba zastępcza nie ponosi odpowiedzialności. Dotyczy to między innymi braku dostępności energii czy usług telekomunikacyjnych, a także działania siły wyższej.

Ochrona danych osobowych

Postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że dane klienta mogą być przetwarzane w celach reklamowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f austriackie RODO (DSGVO)). Klient może w każdej chwili sprzeciwić się tej formie przetwarzania danych (art. 21 ust. 2 austriackie RODO (DSGVO)).

Zmiany Ogólnych Warunków / Zastrzeżenie prawa do zmian

Jesteśmy uprawnieni do jednostronnej zmiany niniejszych ogólnych warunków, o ile jest to konieczne w celu wyrównania strat mogących powstać później i / lub dostosowania się do zmian prawnych lub technicznych.

O zmianie poinformujemy klienta poprzez przesłanie treści zmienionego regulaminu na ostatni znany nam adres e-mail klienta. Zmiana staje się częścią umowy, jeśli klient nie sprzeciwi się włączeniu jej do umowy na piśmie lub w formie elektronicznej w ciągu sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia o zmianie. Zmiana nie może powodować żadnej szkody u klienta.

Język umowy

Językiem używanym do zawarcia umowy jest język strony internetowej.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Zawierany stosunek umowny jest wiążący na podstawie prawa austriackiego. Jednakże taki wybór prawa nie może prowadzić do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu przez bezwzględnie obowiązujące przepisy jego kraju zamieszkania (art.6 ust. 2 Rom I-VO (Rzym I)). Wyklucza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów i norm odniesienia (Konwencja ONZ o sprzedaży).

Wyłącznym miejscem jurysdykcji jest Graz. Jeśli klient jest konsumentem i jego miejsce zamieszkania lub miejsce stałego pobytu znajduje się w Austrii, lub jest zatrudniony w Austrii, może być pozwany tylko przed te sądy, w których okręgu znajduje się jego miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu lub miejsce pracy.

Komisja arbitrażowa i rozwiązywanie sporów online

W przypadku sporu istnieje możliwość uczestniczenia w postępowaniu arbitrażowym przed Rzecznikiem Praw Obywatelskich ds. Internetu: https://ombudsmann.at/

W razie problemów klient może złożyć skargę za pośrednictwem tej platformy i zlecić jej rozpatrzenie niezależnemu organowi rozstrzygającemu spory: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Nasz adres e-mail: polska@bikeonlineshop.net